Uw privacy is belangrijk voor Anima bvba (Anima Research Center) (hierna “ARC“). Dit privacybeleid heeft betrekking op wat we verzamelen en hoe we uw informatie gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan.

ARC stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met ARC is het mogelijk dat u persoonlijke gegevens met ons deelt waarmee wij u kunnen identificeren als een individu, werknemer van een bedrijf, enz. (Zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) . Dit zijn uw ‘persoonlijke gegevens’.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen om u onze diensten aan te bieden. Door de site te gebruiken of uw persoonlijke gegevens met ons te delen tijdens onze services, accepteert u de procedures die worden beschreven in deze privacyverklaring.

The Last change dates from 27/01/2019.

Identiteit van Anima bvba (Anima Research Center – ARC)

Als er vragen zijn over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie.

Anima bvba
Alkerstraat 28
3570 Alken
Telefoon: + 32 474 30 96 34
E-mail:privacy@anima-alken.be
Bedrijfsregistratienummer BE 452.135.608

Onze klanten kunnen vragen over bescherming van persoonlijke gegevens, privacy en beveiligingszaken indienen bij DPO Jelte Andries, Anima bvba, dpo@anima-alken.be .

De verwerking van persoonsgegevens

ARC verzamelt, registreert en verwerkt de persoonlijke gegevens van klanten, kandidaten en gebruikers van haar diensten. Gegevens kunnen bijvoorbeeld door mensen zelf worden meegedeeld wanneer zij contact met ons opnemen of wanneer diensten door ARC worden geleverd.

Persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerkt in overeenstemming met de voorschriften voor hun categorie en voor een specifiek en expliciet doel. Gegevensverwerking is beperkt tot wat nodig is en de periode waarin de persoonlijke gegevens worden opgeslagen, is beperkt tot wat nodig is om de doeleinden van de verwerking te vervullen.

Persoonlijke gegevens worden correct beveiligd met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen. ARC verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

Personal data is properly secured using appropriate technical and organisational measures. ARC processes your personal data for various purposes, including:

 • klantenmanagement
 • om u te informeren over onze professionele en sociale activiteiten of een ander onderwerp dat u mogelijk aangaat
 • om u onze nieuwsbrief en / of brochure te sturen
 • indien nodig contact met u opnemen om onze diensten uit te voeren
 • verdere uitvoering van overeenkomsten
 • om u te informeren over wijzigingen in onze services
 • om u onze diensten te kunnen aanbieden
 • verwerking van uw betaling
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • statistische verwerking
 • wanneer het gerechtvaardigde belang van het bedrijf dit vereist, maar dit is altijd duidelijk voor de betrokkene.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door ‘cookies’ en andere systemen / applicaties die gegevens verzamelen. Meer informatie vindt u via de volgende link: Link opnemen

In het kader van deze doeleinden kan ARC verwerkers aanwijzen die ervoor zorgen dat onze services optimaal worden uitgevoerd. Dit betreft leveranciers, accountants, advocaten, verzekeringen, administratie, etc. Het is mogelijk dat persoonsgegevens indien nodig aan deze partijen worden doorgegeven. Deze partijen handelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. In het gedeelte ‘Rechten van de betrokkene’ wordt beschreven hoe u hierover informatie kunt verkrijgen.

Rechten van de betrokkene

Als u uw gegevens wilt raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of wissen, kunt u gratis een e-mail sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, naar het adres waar u contact kunt opnemen met onze DPO voor gegevensbescherming ; dpo@Anima-alken.be. U kunt dezelfde methode gebruiken om ook bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens of als u de communicatie wilt beëindigen. De gegevens worden voor zover mogelijk en technisch toegestaan ​​aangepast of verwijderd. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk verwerkt. Het zal zoveel mogelijk worden nageleefd, tenzij dit niet mogelijk is vanwege het belang van het bedrijf of een wettelijke verplichting. Als zich een inbreuk op de persoonlijke gegevens voordoet, die uw rechten en de bescherming van uw persoonlijke gegevens dreigt te schenden, wordt de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht en wordt u als betrokkene geïnformeerd als er een groot risico is voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen .

Beveiliging en vertrouwelijkheid

ARC heeft beveiligingsmaatregelen ontwikkeld, aangepast op technisch en organisatorisch niveau, om vernietiging, verlies, fraude, wijziging, ongeautoriseerde toegang of onopzettelijke openbaarmaking aan derden van persoonlijke gegevens die op de website zijn verzameld, evenals elke andere ongeautoriseerde verwerking hiervan te voorkomen gegevens. ARC kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit onjuist of onwettig gebruik door een derde van de persoonlijke gegevens. Alle gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Als u denkt dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via dpo@Anima-alken.be.

Nauwkeurigheid van uw gegevens

Iedereen die gegevens bij ARC indient, garandeert dat deze nauwkeurig en volledig zijn. Indiening van onjuiste gegevens of gegevens van derden kan ertoe leiden dat de gebruiker de toegang tot de diensten van ARC tijdelijk of definitief wordt ontzegd.

minderjarigen

Onze website en / of diensten zijn niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom moedigen we ouders aan om de online activiteiten van hun kinderen te controleren, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo@Anima-alken.be en wij zullen deze gegevens verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, inclusief merken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- en bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen, enz., Zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Anima bvba of rechthebbende derden.

Informatie op de website

Door deze website te gebruiken, verbindt u zich ertoe de volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. ARC bezit het exclusieve auteursrecht en intellectuele rechten van deze website, het ontwerp en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen daarvan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARC.
De informatie die op en via deze website wordt verstrekt, mag niet worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, gedistribueerd of verzonden, verkocht of overgedragen op een andere manier, noch kunnen enige rechten op deze informatie worden verleend aan derden.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom nooit als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het publiceren van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
ARC verklaart uitdrukkelijk dat het geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken of enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Overige voorzieningen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast, rekening houdend met aspecten zoals nieuwe wet- en regelgeving of evoluties in dit opzicht. Deze wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.
Als een van de bovenstaande bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of een andere bepaling niet geldig is, komen alle partijen overeen dat deze zal worden vervangen door een bepaling die het onderliggende doel van de betreffende bepaling zoveel mogelijk benadert.
Het privacybeleid van ARC is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Met uitsluiting van alle anderen, zijn de Belgische autoriteiten (zoals de Autoriteit voor gegevensbescherming) en de rechtbanken die bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel bevoegd voor geschillen en klachten die zich kunnen voordoen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens of enig ander geschil.
Neem contact op met dpo@Anima-alken.be voor elk probleem met betrekking tot conformiteit met toepasselijke wetgeving, rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de opvolging van een incident met informatiebeveiliging.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen
Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u een account hebt en u zich aanmeldt bij deze site, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en keuzes voor uw schermweergave op te slaan. Login-cookies duren twee dagen en cookies voor schermopties duren een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken geldig. Als u uitlogt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID aan van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het verloopt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.